රටින් රටට

සෞදිය දෙස් විදෙස් සැමට වැදගත් නව නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සූදානමක්

සෞදි අරාබිය තුළ මතුවී ඇති විශාල ගැටළුවක් වන ආහාර නාස්තිය නිසා එය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව එරට රාජ්‍ය බලධාරීන්...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ කාර්යාංශයෙන් නිකුත්කළ මේ නිවේදනය ගැන දැනුවත්ද?

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකික තරුණ තරුණියන්හට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින්...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින් හා සේවයේ නියුතු ඔබට වැටුප් සම්බන්ධ අලුත් ආරංචියක්!

පසුගිය 06 වෙනි මස මූලික වැටුප් නීති සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන වසරේ ජනවාරු මාසයේ සිට...