දකුණු කොරියාව

jbkorea

දකුණු කොරියාවට ශ්‍රමිකයින් පැමිණෙන රාජ්‍යයන්හි තානාපතිවරු හමුවෙයි

දකුණු කොරියාව වෙත රැකියා සදහා ශ්‍රමිකයින් පැමිණෙන රාජ්‍යයන්හි තානාපතිවරුන්ගේ 2018 වර්ෂයේ රැකියා බලපත්‍ර ක්‍රමය...

වෛද්‍ය රක්ෂණය අහිමි ඔබට නොමිලේ/අඩු වියදමින් ප්‍රතිකාර ගන්න රෝහල් මෙන්න

දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ සිටින වීසා නොමැතිව වෛද්‍ය රක්ෂණය අහිමි ඔබට නොමිලේ හෝ අඩු වියදමින් ප්‍රතිකාර ගත...