දෙස්

දෙස්

මහජනයා මත බර පටවන රාජ්‍ය ණය

කාලයක්‌ තිස්‌සේම රටේම ඉමහත් අවධානයට ලක්‌ව ඇති බැඳුම්කර මගඩිය තවදුරටත් දේශපාලන චෝදනාවක්‌ නොව එය විගණකාධිපති...

උතුරේ ස්‌වේච්ඡා ගුරුවරු ඡන්දය වර්ජනය කරති – ආණ්‌ඩුකාරවරයාට ලිපියකින් දන්වයි

උතුරේ ස්‌වේච්ඡා ගුරුවරුන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය වර්ජනය කරන බව කියමින් උතුරු පළාත් ආණ්‌ඩුකාර කාර්යාලය වෙත...

ජල සම්පාදන සේවක වර්ජනය අවසන්

මේ වසරට අදාළව ප්‍රමාණවත් වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ජල සම්පාදන සේවකයින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩ වර්ජනය සිය...