විදෙස්

විදෙස්

ඉතාලි ෆැමිලියාර් වීසා ලබාදීමේ නීති වෙනස් වෙයි – මෙන්න දැනගන්න

2018 ජනවාරි 1 සිට ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයේ ෆැමිලියාර් වීසා ලබා දීමේදි පහත සදහන් කරැණු විශේෂයෙන් සලකා බලන බව...