විදෙස්

විදෙස්

ඉතාලි ෆැමිලියාර් වීසා ලබාදීමේ නීති වෙනස් වෙයි – මෙන්න දැනගන්න

2018 ජනවාරි 1 සිට ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයේ ෆැමිලියාර් වීසා ලබා දීමේදි පහත සදහන් කරැණු විශේෂයෙන් සලකා බලන බව...

චෝදනා රැසකට වැරදිකරුවෙකු වූ ලාංකිකයෙක් ඕස්ට්ට්‍රේලියාවේදී කොටුවෙයි

බාලවයස්කාර දැරියන් පස්දෙනෙකු දූෂණය කිරීමේ වරදකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නුවර වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු අත්...