විදෙස්

විදෙස්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සංක්‍රමණික පිරිස් හට ප්‍රාන්ත රජයෙන් සහනයක්!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාදේශීය දුෂ්කර ප්‍රදේශ වල තාවකාලික විසා පදනම මත සිටින සංක්‍රමණික පිරිස් හට සෙත...

ඉතාලි ෆැමිලියාර් වීසා ලබාදීමේ නීති වෙනස් වෙයි – මෙන්න දැනගන්න

2018 ජනවාරි 1 සිට ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයේ ෆැමිලියාර් වීසා ලබා දීමේදි පහත සදහන් කරැණු විශේෂයෙන් සලකා බලන බව...