සටන් පාට

හෙද පරිපූරක වෛද්‍ය අතුරු වෛද්‍ය විරෝධතා පාගමන – 08. 01. 2014

ඒකාබද්ධ මැයි පෙළපාලිය – 2008

 

ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය කොල්ලූපිටිය cmu ශාලාව අසලින් – 2009

 

ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය කොල්ලූපිටිය cmu ශාලාව අසලින් – 2010

 

ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය හයිඞ් පිටියේදී මහා පෙළපාලිය – 2010

 

ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුව හා වාමාංශික විමුක්ති පෙරමුණ මැයි දින රැලිය – 2010

 

එක්සත් මැයි රැළිය – 2013

 

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය මෙහෙයවන ජාතික මහා පිකට් උද්ඝෝෂණය 2008-10-02

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය – 2012 අපේරIKhල් 04

ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සාමුහික ගිවිසුමට අත්සන් කිරීමට බලකෙරෙන පිකට් උද්ඝෝෂණය – 2011. 01. 18

රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීමේ වෘත්තීය සමිති කමිටුව – 2011. 12. 07

රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් හට එකඟවූ විශ්‍රාම වැටුප් උද්ඝෝෂණය – 2011 ජනවාරි

මහජන බැංකුව මරඳගහමුල ශාඛාව පර09 මෝද් සංහෝදරයාට එල්ල වූ මැර පරැ හාරයට එරෙහි උද්ඝෝෂණය – 2009-04-22

ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ මහා උද්ඝෝෂණය – 2011-08-30

 

වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ මැයි දින රැලිය – 2011